Cơ hội thăng tiến, cánh cửa phát triển trong tay bạn.

Đăng ký ngay  Cơ hội thăng tiến, cánh cửa phát triển trong tay bạn.

  Đăng ký ngay   a

   Author: Biên Tập Viên

     /  Articles posted by Biên Tập Viên (Page 8)

   1. Phương pháp khấu hao TSCĐ theo đường thẳng  + Hàm sử dụng: SLN(cost,salvage,life)  Trong đó:  Cost: nguyên giá tài sản cố định (xác định theo TT45)  Salvage: giá trị thu hồi khi thanh lý (tại VN hay áp dụng giá trị này là 0 đồng)  Life: thời gian khấu hao  + Cách lập bảng tính khấu hao  ¨      Tạo cấu trúc bảng