Cơ hội thăng tiến, cánh cửa phát triển trong tay bạn.

Đăng ký ngay

  Cơ hội thăng tiến, cánh cửa phát triển trong tay bạn.

  Đăng ký ngay

   a

   FTMS Việt Nam

     /  Kiến thức   /  Ứng dụng Excel lập bảng khấu hao tài sản cố định 
   Mời các bạn cùng FTMS Việt Nam tìm hiểu cách ứng dụng phần mềm Excel trong việc lập bảng khấu hao tài sản cố định theo đường thẳng nhé.

   Ứng dụng Excel lập bảng khấu hao tài sản cố định 

   1. Phương pháp khấu hao TSCĐ theo đường thẳng 

   + Hàm sử dụng: SLN(cost,salvage,life) 

   Trong đó: 

   Cost: nguyên giá tài sản cố định (xác định theo TT45) 

   Salvage: giá trị thu hồi khi thanh lý (tại VN hay áp dụng giá trị này là 0 đồng) 

   Life: thời gian khấu hao 

   + Cách lập bảng tính khấu hao 

   ¨      Tạo cấu trúc bảng như hình bên dưới 

   image 7

   ¨      Lập công thức tính số liệu trong bảng khấu hao: 

   • Số tiền khấu hao – [B8]=SLN($C$2,$C$3,$C$4) 
   • Số khấu hao lũy kế – [C8]=SUM($B$8:B8) 
   image 12
   • Giá trị còn lại – [D8]=$C$2-C8 
   image 3

   ¨      Copy công thức từ dòng 8 xuống đến dòng cuối cùng của bảng 

   ¨      Tính tổng cộng (sử dụng hàm SUM) 

   ¨      Kết quả bảng tính 

   image 4

   = 59,000,000/12 = 4,916,667 

   Hình ảnh trang bảng tính: 

   image 15

   2. Phương pháp khấu hao TSCĐ theo tổng số năm sử dụng 

   + Hàm sử dụng: SYD(cost,salvage,life,per) 

   Trong đó: 

   Cost: nguyên giá tài sản cố định (xác định theo TT45) 

   Salvage: giá trị thu hồi khi thanh lý (tại VN hay áp dụng giá trị này là 0 đồng) 

   Life: thời gian khấu hao 

   Per: năm hiện tại tính khấu hao 

   + Cách lập bảng tính khấu hao 

   ¨      Tạo cấu trúc bảng giống phương pháp khấu hao theo đường thẳng 

   ¨      Nhập thông tin về TSCĐ 

   ¨      Lập công thức tính số liệu trong bảng khấu hao: 

   • Số tiền khấu hao – [B8]=SYD($C$2,$C$3,$C$4,A8) 
   image 10
   • Số khấu hao lũy kế – [C8]=SUM($B$8:B8) 
   • Giá trị còn lại – [D8]=$C$2-C8 

   ¨      Copy công thức từ dòng 8 xuống đến dòng cuối cùng của bảng 

   ¨      Tính tổng cộng (sử dụng hàm SUM) 

   ¨      Kết quả bảng tính 

   image 2

   ¨      Lập bảng tính số tiền khấu hao hàng tháng của mỗi năm 

   • Tạo form như hình bên dưới 
   • Tạo danh sách năm cần tính số tiền khấu hao hàng tháng 

   – Đặt trỏ ô tại ô C16 

   – Data -> Data Validation -> tab Setting 

   Mục Allow: chọn List 

   Mục Source: quét chọn khối các năm từ ô A8:A12 

   – Chọn OK 

   image 6
   image 9

   Ta được danh sách chọn năm như hình sau: 

   image 11
   • Lập công thức tính số tiền khấu hao hàng tháng – [C17] 

   Dùng hàm VLOOKUP() để truy xuất số tiền khấu hao của năm tương ứng (đã chọn trong ô C16) và chia cho 12 tháng. 

   [C17]=VLOOKUP(C16,$A$8:$B$12,2,0)/12 

   Kết quả sau khi chọn năm tương ứng 

   image 5

   Hình ảnh trang bảng tính: 

   image 14

   3. Phương pháp khấu hao TSCĐ theo số dư giảm dần có điều chỉnh 

   + Hàm sử dụng: VDB(cost,salvage,life,start_period,end_period,[factor],[no_switch]) 

   Trong đó: 

   Cost: nguyên giá tài sản cố định (xác định theo TT45) 

   Salvage: giá trị thu hồi khi thanh lý (tại VN hay áp dụng giá trị này là 0 đồng) 

   Life: thời gian khấu hao 

   Start_period: năm trước năm tính khấu hao 

               End_period: năm hiện tại tính khấu hao 

               Factor: hệ số điều chỉnh, mặc định chính là hệ số 2 

   image 1

   No_switch: có/không có điều chỉnh phương pháp khấu hao từ số dư giảm dần sang phương pháp đường thẳng, mặc định chính là False – có điều chỉnh phương pháp khấu hao sang khấu hao đường thẳng 

   + Cách lập bảng tính khấu hao 

   ¨      Tạo cấu trúc bảng như hình bên dưới 

   image 16

   ¨      Lập công thức tính hệ số khấu hao nhanh – [C5] 

   [C5]=IF(C4<=4,1.5,IF(C4<=6,2,2.5)) 

   ¨      Nhập thông tin về TSCĐ 

   ¨      Xử lý dữ liệu về thời gian để dùng trong công thức tính khấu hao: 

   Vì hàm VDB() đòi hỏi phải đưa vào cặp số năm của thời gian tính khấu hao hiện tại, cụ thể: 

   Tính khấu hao năm thứ nhất: 

   Start_period: 0 

   End_period: 1 

   Tính khấu hao năm thứ 2: 

   Start_period: 1 

   End_period: 2 

   Tính khấu hao năm thứ 3: 

   Start_period: 2 

   End_period: 3 

   … 

   Do vậy ta phải xử lý để có năm 0 tương ứng sử dụng trong công thức, thao tác: 

   – Nhập số 0 vào ô chứa tiêu đề Năm (ô A7) 

   – Chọn ô A7, mở Format Cells -> tab Number -> nhóm Custom, nhập mã định dạng trong hộp Type: ″Năm″ ->chọn OK 

   image 8

   ¨      Lập công thức tính số liệu trong bảng khấu hao 

   • Số tiền khấu hao – [B8]=VDB($C$2,$C$3,$C$4,A7,A8,$C$5,False) 
   • Số khấu hao lũy kế – [C8]=SUM($B$8:B8) 
   • Giá trị còn lại – [D8]=$C$2-C8 
   image 17

   Lập bảng tính số tiền khấu hao hàng tháng của mỗi năm (thực hiện giống phương pháp khấu hao theo tổng số năm sử dụng) 

   Hình ảnh trang bảng tính: 

   image 13

   Có thể bạn sẽ thích

   Bình luận

   error: Content is protected !!