Cơ hội thăng tiến, cánh cửa phát triển trong tay bạn.

Đăng ký ngay

  Cơ hội thăng tiến, cánh cửa phát triển trong tay bạn.

  Đăng ký ngay

   a

   FTMS Việt Nam

     /  Kiến thức   /  Sự khác biệt giữa IFRS VÀ VAS (phần 1) 
   IFRS

   Sự khác biệt giữa IFRS VÀ VAS (phần 1) 

   Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế trong trình bày báo cáo tài chính (IFRS) là chủ đề “nóng” của kế toán Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, nhất là khi Bộ tài chính đã có lộ trình để chuyển dần hoặc áp dụng IFRS trong tương lai dự kiến từ năm 2020 – 2025. 

   Mặc dù, chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) đáp ứng những nhu cầu cơ bản về lập BCTC, tuy nhiên, trong điều kiện hội nhập và giao thương với nước ngoài thì Chuẩn mực báo cáo tài chính (IFRS) đang được áp  dụng để giảm thiểu sự khác biệt trong quá trình lập BCTC.  

   Hãy cùng FTMS tìm hiểu một số điểm khác biệt giữa VAS và IFRS nhé!  

   Sưu tầm từ bài viết của : NCS. Trịnh Lê Tân, ThS. Đào Thị Đài Trang – Đại học Duy Tân 

   Chỉ tiêu  VAS  IFRS  
   Ghi nhận các yếu tố của báo cáo tài chính  – Không đề cập cụ thể đến phương pháp định giá. Việc ghi nhận chủ yếu căn cứ vào giá gốc. – Chưa ban hành chuẩn mực về đo lường giá trị hợp lý. – Xác định các khoản mục tối thiểu cho các báo cáo trong chuẩn mực, nhưng lại quy định cụ thể, chi tiết trong văn bản hướng dẫn chuẩn mực  IFRS đưa ra một số phương pháp định giá có thể sử dụng, bao gồm: giá gốc; giá hiện hành; giá trị có thể thực hiện; hiện giá. – Ban hành IFRS 13 – Ðo luờng giá trị hợp lý. – Xác định các khoản mục tối thiểu cho các báo cáo. 
   Vốn và bảo tồn vốn  Không đề cập đến vấn đề này  Khái niệm về bảo tồn vốn là cầu nối giữa khái niệm vốn và khái niệm lợi nhuận bởi vì nó chỉ ra điểm xuất phát của việc xác định lợi nhuận 
   Kỳ báo cáo  Việc lập BCTC cho một niên độ kế toán không được vượt quá 15 tháng.  Trong một số trường hợp, DN có thể lập báo cáo cho giai đoạn 52 tuần 
   Hệ thống báo cáo tài chính  Hệ thống BCTC của doanh nghiệp gồm: – Báo cáo tình hình tài chính. – Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. – Thuyết minh BCTC. Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu được trình bày trong Bản thuyết minh BCTC  Hệ thống BCTC đầy đủ bao gồm: – Báo cáo tình hình tài chính; – Báo cáo lãi lỗ và thu nhập tổng hợp khác – Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu; – Báo cáo lưu chuyển tiền; – Bản thuyết minh BCTC.   

   Các độc giả của FTMS hãy cùng đón xem những bài đăng tiếp theo về sự khác biệt giữa VAS và IFRS nhé! 

   ~ TO BE CONTINUE ~ 

   Có thể bạn sẽ thích

   Bình luận

   error: Content is protected !!